Search form

Mateo 15

1Tidéw béno, wén i do Fariseo brab do témoro bé kitabé ménangéy dob Jesuse tidéw Jerusalem. Ménénginsa ro maro, 2“Sedek i de kuyugém énda odoro roy adat tome tidéw dob de katufua tom? Non énda méguse ro ké mama ro loo bé adat tome.”

3Atin séménumbul i Jesuse mano, “Sémuliu ménginsaan begom. Sedek félisé kom i de sugu i Tuluse inok odoro kom i kagome kétoro? 4Non ménbéréh i Tuluse mano, ‘Basana moy abay me brab idéng me.’ Atin ménbéréh so mano, ‘Buluk wén i ségétéw émbéréh tete fantag bé abay ne look idéngén, fatut féléhuén.’ 5Endob i begome, témoro gom bé amuk wén i ségétéw kérégénan i abay ne look idéngén, brab wén i fégétabangén irayén damén, fakay émbéréh mano, ‘Kay Tulusey ni.’ 6Mélaw dob kétoro gome, éndaén kailangay de étéw i masanane bé de lukés ro. Mélaw ténagak gom i kébéréh i Tuluse inok odoro kom i kagome kétoro. 7Enda toow i kéunur gome bé Tuluse, ubo-ubo saén. Toow i kébéréh Isaiase, sani ségétéwe sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, amun sénulatén i fantage bé begome mano, 8‘Bang i Tuluse, basanay de ni do étéw Begén dob kébéréh ruwe saén. Endob énda munur ro Begén dob de fédéw ro. 9Enda i atag i kéféngadaf ruwe Begén, non toroé roy de sugu rénigoy kéilawane brab béréhé ro tidéw dob Begéne.’ ”

Fantag bé amaéne

10Tidéw béno, ténawag Jesusey de étéw mangéy dob Beene. Atin ménbéréh dob berowe mano, “Fégélingo gom Begén brab fégésobut gom. 11I funay de étéw waléy mékérésik dob adafay Tuluse, békén sabaf bé atiy amaé ruwe. Yamula, i de tete kébéréh ro mésut tidéw dob de ba roy funa ruwe waléy mékérésik dob adafay Tuluse.”

12Tidéw béno, ménfégédét i de kuyugén dob Jesuse, atin ménbéréh ro maro, “Gétiga mo, i de Fariseo méntete i de fédéw ro sabaf bé kébéréh ma nan?”

13Endob séménumbul i Jesuse mano, “Mékédan i de békén katabuwan kétoro ro békén tidéw dob Abay guwe Tulus, ségiléw bé ségétéwe rémandut bé de kéroon géliwét bé de nohokén. 14Fédaya gom bero. Maak do langafén ro marak bé de dumo ro langafén. Atin amuk wén i langafén marak bé ségétéwe so langafén, ruwo ro mélawu dob kalute.”

15Atin ménbéréh i Pedrowe mano, “Fékéntayém dob begeyey nan binuwaya.”

16Atin bang Jesuse, “Aw énda séna wayo gésobuto kom de? 17I funay Tuluse énda mésuwat bé de étéw békén sabaf bé de amaé ro. Non i amaéy étéwe, mahur dob sur ne brab taus so mésut tidéw dob lowoh ne. 18Endob i de tete kébéréh mésut tidéw dob ba i étéwe, tintu fo tidéw dob fédéw ne. Atin been i niy funay étéwe waléy mékérésik dob adafay Tuluse. 19Non tidéw dob tetee fédéwén mésut i de tete kéfégitungén inok méméléhu, brab sétayan bé békéne bawagén, brab sébiga, brab ménakaw, brab témugi, brab témifu. 20Been i niy funay de étéw waléy mékérésik dob adafay Tuluse. Endob fiyon fo ké énda méguse i étéwe loo bé adat tome do Judio ké mama, énda waléyén mékérésik dob adafay Tuluse.”

21Tidéw béno, méntékédan i Jesuse diyo brab ménangéy dob de ingéd gédét dob Tiro brab Sidon. 22Atin wén i ségétéwe libun békén Judio bati diyo. Been i séfu i de étéw tidéw Kanan. Atin ménfégédét dob Jesuse. Atin ménbéréh métanug mano, “Séfu Datu Dabid, fégédawanu! I kénogo kuwe rénahukoy saitane atin mélaw toow fo kéfasangan.”

23Endob ménantés i Jesuse brab énda sénumbulo noy libune ni. Tidéw béno, i de kuyugén ménangéy ro dob Jesuse brab nongot ro maro, “Féagéwém i ni libun non toow fo selekén furay betom.”

24Tidéw béno, bénréh Jesuse mano, “Sénuguu saén mangéy témabang bé de Judio non ségiléw ro bé de méntadin do bili-bili.”

25Tidéw béno, i libune ni ménfégédét brab léméningkuwéd dob adafa nuwe. Atin ménfégédaw-gédaw mano, “Maistéro, tabangénu.”

26Tidéw béno, nuret Jesusey sébaane binuwaya inok fégétiga no de bé tabangé noy de Judio sungu, atin tidéw béno tabangé noy de békén Judio. Ménbéréh mano, “Enda fatutén ké dotén i amaéy de nga atin ibérén dob de itu.”

27Endob ménbéréh i libune ni mano, “Toow, Maistéro, éndob fiyon foy de itu géamaa roy de mumu mélawu tidéw dob amaéy gefee de.”

28Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse mano, “Di, méégét i kéunur me fo toow. Mélaw rigoné kuy nan ongoté mo.” Atin bé no so uras i kénogo nuwe ménadi-adi.

Nuwa Jesusey de médoo do étéw

29Tidéw béno, ménagéw i Jesuse ménémantad mangéy bé doror i dogote Galilea. Atin ménénagé dob burure brab ménsar diyo. 30Atin médooy de ménlimud do étéw ménangéy ro dob Beene, atin nuwit roy de fikat, brab do langafén, brab do ménsadil i de kémér ro brab de sékéy ro, brab do mow, brab do médoo so étéw do déméruun. Atin féndiyo ro bero dob adafa Jesuse. Atin nuwa Jesuse bero. 31Atin toow fo ménggaif i de étéw amun énggito roy de mow énggébéréh, brab de ménsadil do kémér ro ménadi-adi, brab de fikat énggéagéw, brab de langafén énggégito. Atin dénayéw roy Tuluse féngadaféy de Judio.

Fénwaléy Jesuse médooy klohe amaén

32Tidéw béno, ténawag Jesusey de kuyugén mangéy dob Beene. Atin ménbéréh dob berowe mano, “Méuray i na guwe bé de étéw ni, non téléwén gétérésangan ro dob Begéne, atin béleewe ni ménétéyén i de amaé ro. Atin mikau émféule bero ké mélayaf ro non mésumba ro keeyén dob de aguwon.”

33Atin ménénginsa i de kuyugén maro, “Ati kéfingé-fingé i kéféama geye bé de médoo ni do étéw dob ni gonon mérayu tidéw dob de lawi?”

34Atin i Jesuse fénénginsaa no bero mano, “Firoy timan i fa koman?”

Séménumbul ro maro, “Fitéw timan brab wén soy koy kloh de kloh sédo.”

35Tidéw béno, i Jesuse sénuguén i de ménlimud do étéw mésar dob fantade. 36Atin éndotén i fitéwo no timan fan brab do sédo, brab ménfésalamat dob Tuluse. Tidéw béno, sénbaad-baadén, brab nirayén dob de kuyugén. Atin sénaar ro dob de étéw. 37Atin i kéluhanay de étéw téménantu ro mama taman ménbésor ro. Tidéw béno, i de kuyugén ténimu roy de sama i de amaén brab ménféno i de fitéw timan biton. 38I kédoo ruwe do ménama fot ro ngibu do lagéy saliyu bé de libun brab de nga.

39Tidéw béno, fénule Jesusey de ménlimud do étéw. Tidéw man béno, ménda dob awange atin ménagéw mangéy dob ingéde Magadan.