Search form

Mateo 15:12

12Tidéw béno, ménfégédét i de kuyugén dob Jesuse, atin ménbéréh ro maro, “Gétiga mo, i de Fariseo méntete i de fédéw ro sabaf bé kébéréh ma nan?”