Search form

Mateo 15:13

13Endob séménumbul i Jesuse mano, “Mékédan i de békén katabuwan kétoro ro békén tidéw dob Abay guwe Tulus, ségiléw bé ségétéwe rémandut bé de kéroon géliwét bé de nohokén.