Search form

Mateo 15:17

17I funay Tuluse énda mésuwat bé de étéw békén sabaf bé de amaé ro. Non i amaéy étéwe, mahur dob sur ne brab taus so mésut tidéw dob lowoh ne.