Search form

Mateo 15:18

18Endob i de tete kébéréh mésut tidéw dob ba i étéwe, tintu fo tidéw dob fédéw ne. Atin been i niy funay étéwe waléy mékérésik dob adafay Tuluse.