Search form

Mateo 15:19

19Non tidéw dob tetee fédéwén mésut i de tete kéfégitungén inok méméléhu, brab sétayan bé békéne bawagén, brab sébiga, brab ménakaw, brab témugi, brab témifu.