Search form

Mateo 15:22

22Atin wén i ségétéwe libun békén Judio bati diyo. Been i séfu i de étéw tidéw Kanan. Atin ménfégédét dob Jesuse. Atin ménbéréh métanug mano, “Séfu Datu Dabid, fégédawanu! I kénogo kuwe rénahukoy saitane atin mélaw toow fo kéfasangan.”