Search form

Mateo 15:26

26Tidéw béno, nuret Jesusey sébaane binuwaya inok fégétiga no de bé tabangé noy de Judio sungu, atin tidéw béno tabangé noy de békén Judio. Ménbéréh mano, “Enda fatutén ké dotén i amaéy de nga atin ibérén dob de itu.”