Search form

Mateo 15:29

Nuwa Jesusey de médoo do étéw

29Tidéw béno, ménagéw i Jesuse ménémantad mangéy bé doror i dogote Galilea. Atin ménénagé dob burure brab ménsar diyo.