Search form

Mateo 15:30

30Atin médooy de ménlimud do étéw ménangéy ro dob Beene, atin nuwit roy de fikat, brab do langafén, brab do ménsadil i de kémér ro brab de sékéy ro, brab do mow, brab do médoo so étéw do déméruun. Atin féndiyo ro bero dob adafa Jesuse. Atin nuwa Jesuse bero.