Search form

Mateo 15:31

31Atin toow fo ménggaif i de étéw amun énggito roy de mow énggébéréh, brab de ménsadil do kémér ro ménadi-adi, brab de fikat énggéagéw, brab de langafén énggégito. Atin dénayéw roy Tuluse féngadaféy de Judio.