Search form

Mateo 15:32

Fénwaléy Jesuse médooy klohe amaén

32Tidéw béno, ténawag Jesusey de kuyugén mangéy dob Beene. Atin ménbéréh dob berowe mano, “Méuray i na guwe bé de étéw ni, non téléwén gétérésangan ro dob Begéne, atin béleewe ni ménétéyén i de amaé ro. Atin mikau émféule bero ké mélayaf ro non mésumba ro keeyén dob de aguwon.”