Search form

Mateo 15:33

33Atin ménénginsa i de kuyugén maro, “Ati kéfingé-fingé i kéféama geye bé de médoo ni do étéw dob ni gonon mérayu tidéw dob de lawi?”