Search form

Mateo 15:37

37Atin i kéluhanay de étéw téménantu ro mama taman ménbésor ro. Tidéw béno, i de kuyugén ténimu roy de sama i de amaén brab ménféno i de fitéw timan biton.