Search form

Mateo 15:4

4Non ménbéréh i Tuluse mano, ‘Basana moy abay me brab idéng me.’ Atin ménbéréh so mano, ‘Buluk wén i ségétéw émbéréh tete fantag bé abay ne look idéngén, fatut féléhuén.’