Search form

Mateo 15:5

5Endob i begome, témoro gom bé amuk wén i ségétéw kérégénan i abay ne look idéngén, brab wén i fégétabangén irayén damén, fakay émbéréh mano, ‘Kay Tulusey ni.’