Search form

Mateo 15:7

7Enda toow i kéunur gome bé Tuluse, ubo-ubo saén. Toow i kébéréh Isaiase, sani ségétéwe sénarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, amun sénulatén i fantage bé begome mano,