Search form

Mateo 15:8

8‘Bang i Tuluse, basanay de ni do étéw Begén dob kébéréh ruwe saén. Endob énda munur ro Begén dob de fédéw ro.