Search form

Mateo 16

1Wén i no sébaan fuweh, wén i do Fariseo brab do Saduseo ménangéy dob Jesuse. Ménuyot ro téméngkad bé Jesuse. Mélaw nongot ro dob Beene rémigo mékégaif inok fégito no tidéw dob Tuluse. 2Endob séménumbul i Jesuse mano, “Amuk gito gom furoy lawaye ké méléd i térésange, émbéréh gom makom, ‘Enda rémanaén démo.’ 3Atin buluk gito gom furo brab délémon i lawaye ké sémbang i térésange, béréhé kom makom, ‘Rémana séko.’ Mélaw gétiga kom i atag i de tanda dob de rawén. Endob énda gétiga kom i atag i de tanda dob de ni do gai. 4I begome do étéw méuyag béni, toow gom fo tete brab békén gom méngintulus. Ongoté kom ké rémigowu mékégaif inok gétiga kom Begéney Kristowe. Endob énda i féténgténg gu begom saliyu bé sébaane mékégaif ségiléw bé ménrigowe dob Jonase bé do gétah.” Tidéw béno, ténagak Jesuse bero brab ménagéw.

5Tidéw béno, i de kuyug Jesuse ménifar ro dob dogote. Endob énggélifoto roy muwite fan. 6Atin nuret Jesuse beroy sébaane binuwaya fantag bé de tete adatén do étéw. Ménbéréh mano, “Ingat gom brab sénggila gom i fégéfééruke fan kay de Fariseo brab kay de Saduseo.”

7Endob i de kuyugén, énda énggésobuto roy ni binuwaya. Marok bénréh Jesusey fantage bé tintuwe fégéfééruk fan. Mélaw ménségéno-géno ro falan saén bero maro, “Bénréhén i ni non énda i fa tom.”

8Endob i Jesuse énggétiga noy de kébéréh ro. Mélaw ménbéréh mano, “Sedek ségéno-géno gom fantag bé kékulang i fa tome? Toow fo kloh i kéunur gome. 9Aw énda séna énggésobuto kom de? Aw énggélifoto kom i rénigo guwe? Amun sénbaad-baad guy de limo timan do fan dob de limo ngibu do lagéy, firoy gébiton i énggétimuo kome samaén? 10Atin amun sénbaad-baad guy de fitéw timan do fan dob de fot ngibu lagéy, firoy gébiton i énggétimuo kome samaén? 11Sedek énda séna énggésobuto kom i békén fantag bé faney bénréh guwe? Ingat gom brab sénggila gom i fégéfééruk i de Fariseo brab de Saduseo.”

12Tidéw béno, i de kuyugén énggésobuto ro bé féingaté Jesuse bero bé kétoro i de Fariseo brab de Saduseo. Atin énggétiga ro békén nuretén i fantage bé tintuwe fégéfééruk fan.

I kéunur Pedrowe

13Wén i no sébaan fuweh, i Jesuse ménagéw gédét dob ingéde Sesarea Filipo. Diyo fénénginsaa noy de kuyugén mano, “Ati kébéréh i de étéw ké ati Begéne ni, sani Nga i Kéilawane?”

14Séménumbul ro maro, “Wén i do ménbéréh maro, Juan Bautista go kun. I de dumo de maro, Elias go kun. Brab i de dumo de maro, Beemey Jeremiase kun, taloo no ségétéw bé de gétah sénarigoy Tuluse.”

15Tidéw béno, ménénginsa i Jesuse man mano, “Dob begome, ati kébéréh gome fantag bé Begéne?”

16I Simon Pedrowe séménumbul mano, “Beemey Kristowe, Nga i méuyage Tulus.”

17Atin bang Jesuse, “Simon, nga Juan, fénfiyoy Tuluse beem. Non békén kéilawan i ménfégétigane beem bé ni. Yamula i Abay guwe Tulus i ménfégétigane de beem. 18Atin béréhé ku beem, beem i Pedrowe, atin dob batéwe ni fétindégé kuy simbaa kuwe. Enda méléhu i de étéw munur Begén loo bé kéunur me. 19Atin iray gu beem i aturane bé de étéw féguléwoy Tuluse. Mélaw ati sugué muwe énda fakayén rigonén dob fantade ni, énda so fakayén dob lawayo. Atin ati sugué muwe fakay rigonén dini dob fantade, fakay so dob lawayo.”

20Tidéw béno, sénugu Jesuse dob de kuyugén bé békén ureté ro dob de ségiyo étéw ké Been i Kristowe.

I kéuret Jesuse fantag bé kéléhu ne

21Tidéw bé no gai, i Jesuse fénkéntayén i kébéréh ne dob de kuyugén mano, “Kailanga kuy mangéye Jerusalem brab diyo i de odoroy de Judio brab de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabé, férasayé ro fo Begén toow. Atin wén soy do méméléhu Begén. Endob dob gétéléw ne gétérésangan, tébuleu.”

22Sonom béno, i Pedrowe nuwitén i Jesuse mangéy dob géliyu-liyuwe inok bero saén, atin génléén mano, “Kadnan, énda damén fédayaéy Tuluse de mérigo dob Beemey ni bénréhém.”

23Endob sénaréw Jesusey Pedrowe atin ménbéréh mano, “Maak Satanas go! Férayu go Begén. Alangé mo Begén non i kéfégitung me békén tidéw dob Tuluse, yamula tidéw sa dob kéilawane.”

24Tidéw béno, bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, “Buluk atiy méuyote furay Begén, kailanga no diguré noy kaane kétayan inok odoro noy kétayay Tuluse. Tidéw béno, kailanga no fédayday bé de kérégénon ségiléw bé Begéne, fiyon fo ké féléhuén dob kruse. 25Non atiy méuyote émféraru bé umul ne, méléhu. Endob i méléhue bé kéfuray ne Begén, gédoté noy umule magufusa. 26Ufama, fiyon fo ké i ségétéwe étéw gédoté noy kéluhanay éntingayéne dob duniyae ni, énda i lagaén buluk méléhu atin géangéy dob uleono emferno. Enda i fégébaliway étéwe de inok méuyag man. 27Non i Begéne, sani Nga i Kéilawane, séfuleu moso begey i de télaki gu, réméndawu bé barakat i Abay guwe Tulus. Atin bé béno gai, barasa kuy de étéw loo bé fatute sabaf bé de rénigo ro. 28Béréhé ku begom i toowe, wén i do dumo begom énda méléhu ro taman gito roy késéfule guwe inok méguléw.”