Search form

Mateo 16:1

1Wén i no sébaan fuweh, wén i do Fariseo brab do Saduseo ménangéy dob Jesuse. Ménuyot ro téméngkad bé Jesuse. Mélaw nongot ro dob Beene rémigo mékégaif inok fégito no tidéw dob Tuluse.