Search form

Mateo 16:13

I kéunur Pedrowe

13Wén i no sébaan fuweh, i Jesuse ménagéw gédét dob ingéde Sesarea Filipo. Diyo fénénginsaa noy de kuyugén mano, “Ati kébéréh i de étéw ké ati Begéne ni, sani Nga i Kéilawane?”