Search form

Mateo 16:14

14Séménumbul ro maro, “Wén i do ménbéréh maro, Juan Bautista go kun. I de dumo de maro, Elias go kun. Brab i de dumo de maro, Beemey Jeremiase kun, taloo no ségétéw bé de gétah sénarigoy Tuluse.”