Search form

Mateo 16:17

17Atin bang Jesuse, “Simon, nga Juan, fénfiyoy Tuluse beem. Non békén kéilawan i ménfégétigane beem bé ni. Yamula i Abay guwe Tulus i ménfégétigane de beem.