Search form

Mateo 16:18

18Atin béréhé ku beem, beem i Pedrowe, atin dob batéwe ni fétindégé kuy simbaa kuwe. Enda méléhu i de étéw munur Begén loo bé kéunur me.