Search form

Mateo 16:19

19Atin iray gu beem i aturane bé de étéw féguléwoy Tuluse. Mélaw ati sugué muwe énda fakayén rigonén dob fantade ni, énda so fakayén dob lawayo. Atin ati sugué muwe fakay rigonén dini dob fantade, fakay so dob lawayo.”