Search form

Mateo 16:21

I kéuret Jesuse fantag bé kéléhu ne

21Tidéw bé no gai, i Jesuse fénkéntayén i kébéréh ne dob de kuyugén mano, “Kailanga kuy mangéye Jerusalem brab diyo i de odoroy de Judio brab de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabé, férasayé ro fo Begén toow. Atin wén soy do méméléhu Begén. Endob dob gétéléw ne gétérésangan, tébuleu.”