Search form

Mateo 16:22

22Sonom béno, i Pedrowe nuwitén i Jesuse mangéy dob géliyu-liyuwe inok bero saén, atin génléén mano, “Kadnan, énda damén fédayaéy Tuluse de mérigo dob Beemey ni bénréhém.”