Search form

Mateo 16:23

23Endob sénaréw Jesusey Pedrowe atin ménbéréh mano, “Maak Satanas go! Férayu go Begén. Alangé mo Begén non i kéfégitung me békén tidéw dob Tuluse, yamula tidéw sa dob kéilawane.”