Search form

Mateo 16:24

24Tidéw béno, bénréh Jesuse dob de kuyugén mano, “Buluk atiy méuyote furay Begén, kailanga no diguré noy kaane kétayan inok odoro noy kétayay Tuluse. Tidéw béno, kailanga no fédayday bé de kérégénon ségiléw bé Begéne, fiyon fo ké féléhuén dob kruse.