Search form

Mateo 16:26

26Ufama, fiyon fo ké i ségétéwe étéw gédoté noy kéluhanay éntingayéne dob duniyae ni, énda i lagaén buluk méléhu atin géangéy dob uleono emferno. Enda i fégébaliway étéwe de inok méuyag man.