Search form

Mateo 16:27

27Non i Begéne, sani Nga i Kéilawane, séfuleu moso begey i de télaki gu, réméndawu bé barakat i Abay guwe Tulus. Atin bé béno gai, barasa kuy de étéw loo bé fatute sabaf bé de rénigo ro.