Search form

Mateo 16:7

7Endob i de kuyugén, énda énggésobuto roy ni binuwaya. Marok bénréh Jesusey fantage bé tintuwe fégéfééruk fan. Mélaw ménségéno-géno ro falan saén bero maro, “Bénréhén i ni non énda i fa tom.”