Search form

Mateo 16:9

9Aw énda séna énggésobuto kom de? Aw énggélifoto kom i rénigo guwe? Amun sénbaad-baad guy de limo timan do fan dob de limo ngibu do lagéy, firoy gébiton i énggétimuo kome samaén?