Search form

Mateo 17

Enggiton i kéréndaw Jesuse

1Ném gétérésangan tidéw bé béno, nuwit Jesusey Pedrowe brab Santiagowe brab Juane dumo Santiagowe sétiman idéng dob uruk i gérotore tuduk sébero-bero saén. 2Atin i falas Jesuse ménfégalin dob téngaanga ruwe. Réménéndaw i rangih ne maak térésang. Atin ménwaléy fute i kégal ne maak géfékaya. 3Atin i de ni kuyugén, métékow énggito ro soy Moisese brab Eliase sébéréh-béréh ro bé Jesuse. 4Ménbéréh i Pedrowe dob Jesuse mano, “Kadnan, toow fo fiyo non dob ni tom. Amuk kétaya mo, rémigowu téléw timan dung-dung. Sébaan i kaame de, sébaan i ka Moisese de, brab sébaan i ka Eliase de.”

5Amun émbéréh sénay Pedrowe, méntégalung dob berowey réméndawe rawén. Atin wén i ménbéréhe tidéw dob rawéne mano, “Been i niy kénimuo kuwe Nga gu, toow fo kénsuwata ku. Fégélingo gom.”

6Amun énggélingooy de kuyugén i ni, toow ro fo ménggilak. Mélaw méntéléngkéb ro tédunsum. 7Endob i Jesuse fénggédéto no bero brab kénuwahén bero. Atin ménbéréh mano, “Tek gom brab kagom mégilak.” 8Amun léménéngag ro téméngténg, énda i saliyu énggito ro bé Jesuse saén.

9Atin bé lala ruwe léménudug tidéw dob tuduko no, sénugu Jesuse bero mano, “Kagom uretén i fantage bé ni énggégito gom taman tébuleu, sani Nga i Kéilawane.”

10Tidéw béno, i de ni kuyugén ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Sedek bénréh i de témoro bé kitabé bé kailanga Eliasey séfulee, tidéw béno méguléw i Kristowe?”

11Atin séménumbul i Jesuse mano, “Toow i nan bé fatut séfule i Eliase sungu inok tafayé noy kéluhanane. 12Endob béréhé ku begom, énggumahén i Eliase, éndob énda énggéloloy de étéw de. Yamula fénrasay ro loo bé kétaya ruwe. Atin loo so bé nan i kéférasay ruwe moso Begén.”

13Tidéw béno, i de ni kuyugén énggésobuto roy bénréh Jesuse fantag bé Juan Bautistawe.

Dénédél Jesusey saitane

14Amun ménséfule ro dob de ménlimud étéw, ménfégédét i ségétéwe lagéy dob Jesuse brab léméningkuwéd dob adafa nuwe. 15Atin ménbéréh mano, “Maistéro, fégédaw go bé nga guwe lagéy. Non rebengén brab toow fo kérasayan. Ségamét métuwar dob aféye brab mélawu dob wayége. 16Nuwit gu dob de kuyugém, éndob énda géuwaa ro de.”

17Atin ménbéréh i Jesuse dob de ménlimud do étéw mano, “Enda sémarig gom bé Tuluse, brab toow gom fo do tete étéw. Lugoténun sétafik begom. Enda gétuwa ku de ké ati nay kérugay i kétingkél guwe sétafik begom. Uwit gom diniy ngao no.” 18Atin dénédél Jesusey saitane bé kébéréh ne. Mélaw ménraréy i saitane, atin sonom béno, ménadi-adiy ngae ni.

19Tidéw béno, i de kuyugén ménangéy ro dob Jesuse sébero-bero saén. Atin ménénginsa ro maro, “Sedek énda géféféraréyo key i no saitan?”

20Séménumbul i Jesuse mano, “Non kulang foy kéunur gome. Béréhé ku begom i toowe, amuk wén saén i kloh kéunur gom ségiléw bé kékloh i oloy sabie, gébéréh gom dob tuduke ni makom, ‘Ay go diyoo.’ Atin magéw ba. Atin mélaw amuk wén i kéunur gom, gérigono kom i kéluhanay éntingayéne. 21Endob i ni klasi saitan, géféféraréyo kom saén bé kédasal gome brab kéfuwasa gome. Endaén i saliyu de fakay.”

I kéuret Jesuse fantag bé kéléhu ne

22Amun ménlimud i de kuyug Jesus dob Galilea, bénréhén bero mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, fékéfo séko bé de étéw sébanil Begén. 23Atin féléhué ro Begén. Endob dob gétéléw ne gétérésangan, tébuleu.”

Atin toow fo méntete i de fédéw i de kuyugén amun énggélingoo roy ni.

24Amun énggumah i Jesuse beroy de kuyugén dob Kafernaum, ménangéy dob Pedrowey de kémubra kurta kay lawi i Tuluse dob Jerusalem. Atin ménénginsa ro maro, “Aw mayad ba kurta i Maistéro gome kay lawi i Tuluse?”

25Séménumbul i Pedrowe mano, “Hoo, mayad.”

Tidéw béno, amun ménahur i Pedrowe dob lawie, bénréh Jesuse sungu mano, “Simon, ati karang me de? Ati isuwe mayad buwis dob datue, do ngaén taloo no do ségiyo étéw?”

26Séménumbul i Pedrowe mano, “I de ségiyo étéw.”

Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Amuk loo, énda kailangay de ngaén i mayade buwis dob datue. Atin mélaw énda so kailanga kuy mayade kurta kay lawi i Abay guwe Tulus. 27Endob énda méuyotu de ké mérarék Betoy de étéw ni. Mélaw ay go dob dogote atin duray go. Edotém i sunguwe sédo géduraya mo. Atin féténganga mo brab gito moy félatahe fakayén fégébayad i ruwowe gétéw dob lawi i Tuluse. Dotém brab bayada moy katowe de.”