Search form

Mateo 17:10

10Tidéw béno, i de ni kuyugén ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Sedek bénréh i de témoro bé kitabé bé kailanga Eliasey séfulee, tidéw béno méguléw i Kristowe?”