Search form

Mateo 17:12

12Endob béréhé ku begom, énggumahén i Eliase, éndob énda énggéloloy de étéw de. Yamula fénrasay ro loo bé kétaya ruwe. Atin loo so bé nan i kéférasay ruwe moso Begén.”