Search form

Mateo 17:15

15Atin ménbéréh mano, “Maistéro, fégédaw go bé nga guwe lagéy. Non rebengén brab toow fo kérasayan. Ségamét métuwar dob aféye brab mélawu dob wayége.