Search form

Mateo 17:19

19Tidéw béno, i de kuyugén ménangéy ro dob Jesuse sébero-bero saén. Atin ménénginsa ro maro, “Sedek énda géféféraréyo key i no saitan?”