Search form

Mateo 17:2

2Atin i falas Jesuse ménfégalin dob téngaanga ruwe. Réménéndaw i rangih ne maak térésang. Atin ménwaléy fute i kégal ne maak géfékaya.