Search form

Mateo 17:23

23Atin féléhué ro Begén. Endob dob gétéléw ne gétérésangan, tébuleu.”

Atin toow fo méntete i de fédéw i de kuyugén amun énggélingoo roy ni.