Search form

Mateo 17:25

25Séménumbul i Pedrowe mano, “Hoo, mayad.”

Tidéw béno, amun ménahur i Pedrowe dob lawie, bénréh Jesuse sungu mano, “Simon, ati karang me de? Ati isuwe mayad buwis dob datue, do ngaén taloo no do ségiyo étéw?”