Search form

Mateo 17:26

26Séménumbul i Pedrowe mano, “I de ségiyo étéw.”

Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Amuk loo, énda kailangay de ngaén i mayade buwis dob datue. Atin mélaw énda so kailanga kuy mayade kurta kay lawi i Abay guwe Tulus.