Search form

Mateo 17:4

4Ménbéréh i Pedrowe dob Jesuse mano, “Kadnan, toow fo fiyo non dob ni tom. Amuk kétaya mo, rémigowu téléw timan dung-dung. Sébaan i kaame de, sébaan i ka Moisese de, brab sébaan i ka Eliase de.”