Search form

Mateo 17:8

8Amun léménéngag ro téméngténg, énda i saliyu énggito ro bé Jesuse saén.