Search form

Mateo 18:10

10“Atin kagom siyawén i de étéw gérifantad segiléw bé ni nga. Non béréhé ku begom, wén i karo télaki démiyaga bero, atin bati ro dob lawayo beroy Abay guwe Tulus.