Search form

Mateo 18:18

18“Atin béréhé ku begom i toowe, amuk wén i sugué kom bé énda fakayén rigonén dob fantade ni, énda so fakayén dob lawayo diyo. Brab amuk wén soy sugué kom fakay rigonén dob fantade ni, fakay so dob lawayo diyo.