Search form

Mateo 18:21

Fantag bé kéfésagade

21Tidéw béno, ménfégédét i Pedrowe brab ménénginsa mano, “Kadnan, amuk wén i dumo gu démoyunén gésala dob begéne, firoy gule fatut fésagada ku? Aw fésagada ku taman fitéw gule?”