Search form

Mateo 18:23

23Ureté ku begom i sébaane binuwaya fantag bé kéféguléw i Tuluse. Wén i ségétéwe datu méguléw, éntukén i de utong i de sugu-sugué no dob beene.