Search form

Mateo 18:25

25I ni sugu-suguén énda gébayada noy utong ne. Mélaw i datue, fébéléyén i ni sugu-suguén brab bawag ne brab de ngaén, inok waléy ro do rifén. Brab i kéluhanay éntingayéne kaan, fébéléyén so inok gébayada noy utong ne.