Search form

Mateo 18:26

26Endob ménlingkuwéd i ni sugu-suguén dob adafay datue, brab ménfégédaw-gédaw mano, ‘Tingkélonu na. Enda sénay kurta gu, éndob bayada ku so beem ké wén i kurta gu.’